Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Leverancier: Virtual Dimension B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82103402, met haar handelsnamen of domeinnamen: vroplocatie.nl / vroplocatie.be / vronsite.com / vrnederland.nl / vresports.com.
 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring of andere dienst van Leverancier afneemt c.q. wenst af te nemen van Leverancier voor een bepaalde periode. Hier valt ook het huren van materiaal onder.
 • Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en de Organisatie op grond waarvan Afnemer gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.
 • Apparatuur: alle apparaten die Leverancier voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

 1. Officiële vastlegging van de opdracht

3.1. De opdracht wordt als officieel vastgelegd beschouwd in een van de volgende situaties:

 1. a) Ondertekening van de offerte door de Afnemer;
 2. b) Volledige betaling van de factuur door de Afnemer

3.2. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail kan mogelijk in de spamfolder terecht komen.

 1. Facturatie en betaling

4.1. De Afnemer ontvangt bij goedkeuring van de opdracht één factuur van Leverancier. De factuur bevat alle relevante informatie, zoals het factuurbedrag, de betalingstermijn en het rekeningnummer van Leverancier.

4.2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen dient bij aangaan van de overeenkomst 60% van het volledige factuurbedrag direct betaald te worden. 

4.3. De resterende 40% dient voor de leverdatum van de dienst betaald te worden.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is Leverancier gerechtigd wettelijke rente- en incassokosten in rekening te brengen.

4.5. Indien Afnemer zich niet houdt aan Artikel 3.1. Artikel 4.2. en Artikel 4.3., behoudt Leverancier zich het recht voor de boeking te annuleren. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in Artikel 5 van toepassing.

 1. Annulering en wijziging

5.1. Annulering of wijziging van de boeking door de Afnemer dient schriftelijk te geschieden.

5.2. Bij annulering of wijziging van de boeking door de Afnemer kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering of wijziging en worden berekend als volgt:

 1. Annulering of wijziging tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit: 25% van het totaalbedrag.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de activiteit: 50% van het totaalbedrag.
 3. Bij annulering of wijziging binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit: 100% van het totaalbedrag.

5.3. Indien de Afnemer niet tijdig betaalt en de boeking door Leverancier wegens deze reden wordt geannuleerd, zijn de annuleringskosten zoals beschreven in dit artikel van toepassing.

5.4. In het geval van annulering door de Afnemer, ongeacht hoe ver van tevoren de opdracht wordt geannuleerd, behoudt Leverancier zich het recht voor om de volledige kosten van reeds uitgevoerd (voorbereidend) werk te factureren. Dit omvat alle kosten, waaronder de vraagprijs en de daadwerkelijke onkosten, die zijn gemaakt tussen de opdrachtbevestiging en het moment van annulering.

 1. Minimumleeftijd & begeleiding

6.1. De aanbevolen minimumleeftijd voor de diensten van de Leverancier is 8 jaar. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene per 10 kinderen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De Afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de Apparatuur in goede conditie door Leverancier wordt geleverd.

7.2. Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de Apparatuur voordoet, dient de Afnemer dit direct te melden aan een medewerker van Leverancier. Het is de Afnemer niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan de Apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Leverancier is de Afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

7.3. Alle schade die tijdens de geboekte periode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Afnemer, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Afnemer afgesloten verzekering.

7.4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR-ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

7.5. Leverancier is niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

7.6. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Leverancier verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Afnemer van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Afnemer toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;
 • Schade veroorzaakt door andere afnemers.

7.7. De Afnemer die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover Leverancier aansprakelijk voor de door Leverancier geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten.

7.8. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

7.9. Leverancier onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Afnemers onderling.

7.10. Leverancier is niet verantwoordelijk voor deelnemers van haar diensten die een mentale dan wel fysieke beperking hebben. Afnemer draagt zorg voor de door Afnemer ingeschatte veiligheidseisen. 

 1. Verzekering

8.1. Afnemer dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken Apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken Apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Afnemer door Leverancier medegedeeld.

 1. Overig

9.1. De Afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

9.2. Leverancier is gevestigd aan de Europalaan 100, 3526KSA in Utrecht. Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein. Het parkeren van auto’s, fietsen of andere voertuigen is uitsluitend op eigen risico.

9.3. Tijdens en voor de VR-ervaring wordt drugs‐ en/of alcoholgebruik ten strengste afgeraden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Leverancier twijfelt aan de gesteldheid van een persoon die gebruik maakt van de diensten van Leverancier, heeft de medewerker het recht deze persoon te weigeren zonder enige vorm van restitutie. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt Leverancier het recht om te allen tijde de deelname van de Afnemer af te breken.

9.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.5. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de websites van Leverancier. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Bij het plaatsen van een boeking en/of het accorderen van een offerte verklaart Afnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Annuleringsbeleid

Reservering

Alle reserveringen van VRnederland.nl worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.VRnederland.nl. Telefonische reserveringen worden eveneens via dit boekingssysteem ingevoerd. Opdrachten kunnen ook apart afgehandeld worden middels offertes en/of facturaties. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.

Annulering

Afnemer kan zijn aanmelding/reservering niet eenzijdig wijzigen.

Annulering van de inschrijving/reservering dienen per email plaats te vinden via info@VRnederland.nl of middels het reserveringssysteem van VRnederland.nl. Bij annulering van de inschrijving/reservering door Afnemer tot 48 uur voor aanvang wordt het gehele inschrijfgeld zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, teruggeboekt.

Bij een annulering tot 24 uur voor aanvang wordt er 50% van het inschrijfgeld teruggeboekt. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Wanneer je zonder bericht niet komt, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.